نوشته‌ها

بازار فیروزه نیشابور

بازار مرغوب ترین فیروزه نیشابور درشت

مرغوب ترین فیروزه درشت را از معادن کهن و قدیمی نیشابور به نوبت استخراج می کنند و به بازار خرید و فروش فیروزه در داخل کشور می فرستند.
فیروزه درشت نیشابور را در انواع عجمی و شجری عرضه می کنند. مرغوب ترین فیروزه نیشابور نمونه ای است که بعد از تراش خوردن باز هم بتواند مقاومت خود را حفظ کند. فیروزه را در بازار به واحد کیلوگرم می فروشند. مرغوب ترین فیروزه درشت خام در انواع راف و تیزبر در بازار موجود است. معدن فیروزه به عنوان قدیمی ترین معادن غنی موجود در جهان به شهرت رسیده است.
منبع: سنگ فیروزه