نوشته‌ها

تاثیر دستبند سنگ فیروزه

آیا می دانید تاثیر سنگ فیروزه به کار رفته در جواهرات از جمله انگشتر، دستبند و گردنبند بر انسان یکی از موضوعات جدید در علم روانشناسی است و همچنان دانشمندان در حال مطالعه بر روی آن می باشند؟
امروزه با پیشرفت علم روانشناسی، تاثیرات بسیار زیاد جواهرات بر انسان کشف شده اند. که یکی از این تاثیرات، تاثیر رنگ جواهرات است که رنگ آبی فیروزه در میان تمام رنگها، که در علم روانشناسی رنگها، بهترین رنگ معرفی شده است، بسیار می درخشد.
البته در قدیم و بعضا در امروزه نیز از این سنگ جهت جلوگیری از چشم زخم و یا سنگ شانس و غیره استفاده می شده است که شاید این اعتقادات نیز به خاطر تاثیر رنگ فیروزه بر انسان بوده است.
رنگ آبی باعث آرامش روحی و افزایش اعتماد به نفس بوده و همچنین می تواند به عنوان یک مسکن عمل کرده و باعث کاهش درد نیز گردد. لذا این امر، لزوم استفاده از جواهراتی مانند دستبند، انگشتر و گردنبند که در ساختار آن از سنگ فیروزه استفاده شده است را می رساند.


منبع: مرکز سنگ ایران