نوشته‌ها

فیروزه

خرید گردنبند سنگ فیروزه عجمی

آیا میدانید بهترین نوع سنگ فیروزه، سنگ فیروزه عجمی است و بهترین انتخاب برای خرید گردنبند که در آن از فیروزه استفاده شده است انتخاب نوع فیروزه عجمی نیشابور می باشد؟
از فیروزه عجمی به خاطر رنگ زیبای آن و یک پارچگی در رنگ آن به عنوان بهترین نوع فیروزه معرفی می شود. این نام اولین بار برای سنگ فیروزه نیشابور به کار رفت. معدن فیروزه نیشابور دارای چندین نوع فیروزه می باشند که سه نوع از آن بر حسب نوع رنگ عبارت اند از:

  1. فیروزه عجم
  2. فیروزه شجر
  3. فیروزه قوچانی

که در این سه نوع، فیروزه شجر با استفاده از وجود خطوط باریک و فیروزه قوچانی با استفاده از رنگ سبز آن شناخته می شود.
سالهاست که از فیروزه نیشابور به خاطر کیفیت و همچنین دوام رنگ آن، در جهان به عنوان بهترین فیروزه دنیا یاد می شود. لذا بهترین انتخاب برای خرید گردنبند، گردنبندی می تواند باشد که در آن از فیروزه عجمی نیشابور استفاده شده باشد.

منبع: مرکز سنگ ایران