نوشته‌ها

فیروزه

مرغوب ترین سنگ فیروزه معدن نیشابور

آیا می دانستید سنگ فیروزه معدن نیشابور، بهترین و مرغوب ترین فیروزه در ایران و سطح جهان است؟ همچنین آیا می دانید سنگ فیروزه عجمی، بهترین فیروزه استخراج شده از آن است؟
با آنکه فیروزه جزو سنگهای قیمتی کمیاب به حساب می آید، ولی ایران در این زمینه بسیار غنی بوده و حتی به گونه ای است که مرغوبترین فیروزه متعلق به ایران است. در سه منطقه ایران تا کنون فیروزه کشف شده است که این سه منطقه عبارت اند از نیشابور، دامغان و کرمان. در این سه منطقه معدن سنگ فیروزه نیشابور دارای بهترین و مرغوب ترین فیروزه می باشد.
فیروزه نیشابور نیز خود دارای انواع مختلفی است که از جمله آنها می توان به فیروزه عجمی، شجری و قوچانی اشاره کرد که فیروزه عجمی بهترین و مرغوب ترین فیروزه در سطح جهان است و عنوان گران قیمت ترین فیروزه را برای خود ثبت کرده است.
فیروزه عجمی را از رنگ آبی یکنواخت و بدون هیچ تغیر رنگی شناسایی می کنند که که هر چه رنگ آن آبی تیره تر باشد، آن فیروزه مرغوب تر است.
منبع: مرکز سنگ ایران